نیروی موردنیاز برای کار با هبلکس

نیروی-مورد-نیاز-برای-کار-با-هبلکس

1396-4-10 mokhtari RSS

نیروی مورد نیاز برای کار با هبلکس

 

نیروی مورد نیاز برای کار با هبلکس

با توجه به حجم كار و محل اجراي كار مي‌توان تعداد نفرات را افزايش يا كاهش داد

ولي بعد از حمل مصالح به طبقات حداقل دو نفر جهت مسؤليت‌هاي زير مورد نياز است:
– یك نفر استاد كار جهت چيدن و تراز و شاقولي كردن ديوار ساخته شده با بلوک بتنی گازی
– يك نفر كارگر جهت ساختن ملات یا چسب بلوک هبلکس و رساندن مصالح به استادكار.
– معمولاً يك استادكار بلوک فرمستون و يك كارگر روزي ۳۰ متر مربع ديوارچيني هبلکس را انجام مي‌دهند.