اندود گچ و خاک در بلوک هبلکس تهران

اندود-گچ-و-خاک-در-بلوک-هبلکس-تهران

1396-4-9 mokhtari RSS

اندود گچ و خاک در بلوک هبلکس تهران

 

اندود گچ و خاک در بلوک هبلکس تهران

با توجه به سطح صاف و صیقلی بلوک هبلکس تهران

بلوک فرمستون نسبت به سایر مصالح در صورت اجرای صحیح دیوارها به اندودی بیش از ۱ الی ۲ سانتیمتر نیاز نخواهد بود .(یعنی در هر طرف نیم الی یک سانتیمتر)

به دلیل خاصیت جذب آب هبلکس، دیوار چسبندگی مناسب با هر نوع اندود را دارد

اندود گچ خاک به راحتی روی دیوار اجرا شده و در صورت رعایت اصول فنی دیوار چینی نیازی به آستر گچ و خاک نمی باشد

و مستقیماً می توان آستر نهایی گچ را روی آن اجرا کرد

در صورت استفاده از پلاسترهای سیمانی ، رطوبت دهی بلوک قبل و بعد از اجرا الزامی می باشد.

با توجه به سطح صاف و صیقلی

بلوک هبلکس نسبت به سایر مصالح (در صورت اجرای صحیح دیوارها به اندودی بیش از ۱ الی ۲ سانتیمتر نیاز نخواهد بود) یعنی در هر طرف نیم الی یک سانت.