بررسی و تحلیل اثر دوده سیلیسی بر سازه های بتنی

بلوک-هبلکس-بررسی-تحلیل-اثر-دوده-سیلیسی

1396-6-14 malmir RSS

بررسی اثر دوده سیلیسی بر سازه های بتنی

سازه های بتنی

 

سازه های بتنی

 

 

دوده سیلیس

اثرات  دوده سیلیس بر مقاومت و پایدار و نفوذ پذیری مخلوط های بتن غلتکی سد سازی با خمیر سیمان کم یا متوسط یکی از موضوعاتی است

که ما قصد داریم در این مقاله به تفصیر و توضیح درباره آن بپردازیم
عدم تولید خاکستر بادی در کشورمان و ابهامات موجود در باره فعالیت و یکنواختی پوزولان های طبیعی ایران، موانع و مشکلات در دسرسی به مخلوط های بتن غلتکی به شمار می آید.
محققان این نظر را عنوان می کنند جایگزین دیگری که به عنوان ماده افزودنی معدنی قادر است مد نظر قرار بگیرد ،

سوپر پوزولانی به نام دوده سیلیسی می باشد که به صورت نوعی محصول جانبی صنایع فروسیلیسیم در کشور مان ایران تولید می شود.

ارزیابی اثر کاربرد درصدهای مختلف دوده سیلیسی

لازم به ذکر است ، نتایح تحقیقات آزمایشگاهی صورت گرفته جهت  ارزیابی اثر کاربرد درصدهای مختلف دوده سیلیسی در ارتقاء کیفیت بتن غلتکی با مواد سیمانی کم یا متوسط

نشانگر تاثیر قابل توجهی در افزایش مقدار مقاومت فشاری و کشش مخلوط های بتن غلتکی می باشد
بهبود مقاومت بین ۲۵ تا ۶۰ درصد جایگزینی اثر دوده سیلیس به میزان ۵ تا ۱۵ درصد مواد سیمانی صورت گرفت است.

در ضمن آزمایشات نفوذ پذیری انجام شده بر  روی نمونه ها ذکر شده

نشانگر کاهش قابل چشم گیر نفوذ پذیری در اثر کاربرد اثر دوده سیلیسی است.
محققان معتقداند استفاده کردن از دوده سیلیسی در ساخت سازه های بتنی دریایی همچون اسکله ها و بنادر با هدف بیشتر شدن دوام در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

خمیر سیمان و بتن

محققان به بررسی دوام نمونه های خمیر سیمان و بتن با کاربرد سیمان نوع ۲ همراه با ۷ و ۱۰ درصد اثر دوده سیلیس

به عنوان جایگزین سیمان در شرایط عمل آوری در آب معمولی ، در ساحل دریا و در مخزن شبیه سازی تر وخشک در مقاومت فشاری و جذب موئینه آب پرداخته اند.
لازم به ذکر است نمونه های  دارای  دوده سیلیسی در شرایط تر و خشک افت مقاومت بسیار شدیدتری در طی زمان ۱۸۰ روز پس از ساخت ،

نسبت به نمونه های عمل آوری شده در آب معمولی نشان داده اند.
هم چنین باید اشاره کرد با افزایش میزان اثر دوده سیلیس ،

مقدار میزان جذب آب نمونه ها در شرایط مخرب ساحل دریا و شرایط جذر و مد متناوب و مخزن شبیه سازی تر و خشک ، افزوده شده است.