کارایی و روانی بتن

کارایی‌-و‌-روانی‌-بتن

1396-5-31 mokhtari RSS

کارایی‌ و‌ روانی‌ بتن

 نزدیک بودن دو مفهوم ‌کارایی‌ و ‌روانی‌‌ بتن موجب شده است که این دو مفهوم به صورت یکسان و به جای هم استفاده شوند . که ناظران ساختمان باید نسبت به کاربرد این دو موضوع دقت داشته باشند.
قابلیت حمل، ریختن، جا انداختن، متراکم کردن و پرداخت بتن ، نشان دهنده ‌کارایی‌ (workability) بتن می باشد که وابسته به عواملی چون ‌روانی‌، شکل قالب، تراکم میلگردها و تجهیزات مورد استفاده بتن ریزی می باشد.
در نتیجه ‌کارایی‌‌ علاوه بر ‌روانی‌ به موارد دیگری نیز ارتباط دارد. روانی‌ (consistency) ویژگی ذاتی بتن است که با آزمایش اسلامپ تعیین می گردد و آن را قابلیت جاری شدن بتن تازه گویند.
روانی و کارآیی بتن، همان شکل پذیری بتن و از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت و اجرای بتن می باشد که توسط آزمایش اسلامپ بتن اندازه گیری می شود. بتن‌های با کارآیی کم می‌توانند باعث تراکم ناکافی بتن و موجب سخت شدن اجرای بتن شوند. البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که در همه آیین نامه‌های بتن میزان کارآیی بتن محدود شده است؛ زیرا کارآیی بالای بتن ، نشان دهنده استفاده زیاد از آب بوده (‌مگر اینکه از افزودنی‌های بتن استفاده شود) و این امر باعث کاهش دوام و مقاومت بتن میشود.
بنابراین استفاده از روان کننده یا فوق روان کننده بتن ، بهترین روش برای افزایش روانی و کارآیی بتن می باشد . این امر، بدون نیاز به افزایش نسبت آب به سیمان ، موجب سهولت در اجرا و تراکم بهتر و مناسب بتن می شود.

اسلامپ بتن چیست ؟

روانی بتن که با اصطلاح اسلامپ بتن به کار می رود، به معنی کارایی‌ و‌ روانی‌ بتن می باشد که توسط آزمایش اسلامپ بتن اندازه گیری می گردد. کارایی ، به عنوان یکی از پارامترهای فیزیکی بتن بر مواردی چون استحکام، دوام و همچنین هزینه‌های نیروی کار و ظاهر محصول نهایی تاثیرگذار است . زمانی گفته می شود بتن دارای کارایی است یعنی این که آماده است که در محل مورد نظر قرار گرفته و بدون ریزش و تفکیک ، به طور همگن فشرده شود. در حالی که بتن غیر کارا ، برای فشرده شدن در محل مورد نظر ، نیاز به کار و تلاش بیشتری دارد، و همچنین حفرات کندو مانند ‌یا کیسه‌های هوایی در محصول نهایی دیده می شود.

‌عوامل تاثیرگذار بر کارایی بتن‌ شامل موارد ذکر شده در ذیل می باشند :

۱) محتوای آب در مخلوط بتن
۲) مقدار سیمان و خواص آن
۳) دانه بندی سنگدانه‌ها (توزیع اندازه)
۴) ماهیت ذرات سنگ دانه‌ها (شکل، بافت سطح، تخلخل و غیره)
۵) دمای مخلوط بتن
۶) رطوبت محیط
۷) نحوه فشردگی
۸) روش قرار دادن بتن
۹) روش انتقال بتن

رعایت چه مواردی ، موجب بهبود کارایی بتن می شود :

۱) افزایش نسبت آب به سیمان
۲) افزایش سایز سنگ دانه‌ها
۳) استفاده از سنگ دانه های گرد و صاف به جای مصالح دارای شکل نامنظم در بتن
۴) افزایش زمان مخلوط کردن بتن
۵) افزایش دمای اختلاط
۶) استفاده ازسنگ دانه‌های غیر متخلخل و اشباع
۷) استفاده از مواد افزودنی بتن