هبلکس پرین

هبلکس-پرین

1396-5-9 mokhtari RSS

هزینه ساخت دیوار با بلوک هبلکس پرین (AAC) به ازای هر متر مربع، به موارد ذکر شده در زیر بستگی دارد :

۱) ضخامت دیوار بر حسب سانتی متر
۲) قیمت یک مترمکعب بلوک AAC
۳) قیمت یک کیلوگرم چسب بلوک
۴) سطح متناظر با یک مترمکعب بلوک
۵) قیمت یک متر مربع بلوک AAC
۶) قیمت چسب هبلکس برای یک متر مربع دیوار
۷) جمع هزینه مصالح برای متر مربع دیوار
۸) هزینه نیروی انسانی اجرا بدون بیمه
۹) مجموع  هزینه های  مصالح به کار رفته  و اجرا

هزینه ساخت دیوارآجری به ازای هر متر مربع به موارد زیر وابسته است :

۱) قیمت هر عدد آجر
۲) قیمت یک مترمکعب ملات ماسه سیمان
۳) تعداد آجر استفاده شده در مترمربع دیوار
۴) هزینه آجر درهر متر مربع
۵) هزینه عایق حرارتی برای یک مترمربع دیوار
۶) هزینه ملات برای یک متر مربع
۷) جمع هزینه مصالح برای متر مربع دیوار
۸) هزینه نیروی انسانی اجرا بدون بیمه
۹) جمع هزینه مصالح به کار رفته  و اجرا