موارد کاربرد بلوک هبلکس در ساختمان

موارد-کاربرد-بلوک-هبلکس-در-ساختمان

1396-5-7 mokhtari RSS

موارد کاربرد بلوک هبلکس در ساختمان در ذیل آمده است :

توصیه می شود به هیچ عنوان از بلوک های دیواری AAC به عنوان دیوارسازه ای استفاده نشود، در حال حاضر ، دیوار ساخته شده با بلوک هبلکس ، به عنوان دیوار غیر سازه ای در ساختمان ها در موارد زیر بکار برده می شود.
۱- دیوار غیر سازه ای کناری یا محصورگر ساختمان
نکاتی که باید در اجرای دیوار غیر سازه ای کناری یا محصورگر ساختمان با استفاده از بلوک هبلکس ، رعایت شود شامل موارد شرح داده شده در ذیل می باشد :
الف ) دیوارهای کناری ساختمان که برای محصورکردن ساختمان و واحدهای آپارتمانی به کار برده می شود باید لبه های قائم آن آزاد نباشد و به صورت اتصال مفصلی به ستون یا کلاف قائم متصل گردد.
ب) حداقل ضخامت دیوار نباید از ۱۵ سانتی مترکمتر باشد و ضخامت مورد نیاز برای رعایت عایق حرارتی و صوتی برای مناطق مختلف برحسب ضریب انتقال حرارتی ارائه شده توسط تولیدکننده ، باید محاسبه گردد.
ج ) حداکثر طول آزاد بین دوستون یا دوکلاف نباید از ۵ متر یا ۳۰ برابر ضخامت آن دیوار بیشتر باشد .
د) حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار نباید از یک سی ام کمتر باشد وحداکثر ارتفاع از تراز آزاد کف ۵/۳ متر است .
ه) توصیه می شود سمت بیرونی دیوارهای کناری در صورت عدم نیاز به اجرای نما سازی حتماً با یک لایه رویه سیمانی پوشانده شود.

۲- دیوار غیرسازه ای جداکننده
دیوار غیر سازه ای جدا کننده ، به دیواری گفته می شود که برای جداکردن فضاهای داخلی ساختمان به عنوان تیغه یا جداگر ساخته می شود و باید شرایط زیر را دارا باشد :
الف ) حداکثر طول آزاد بین دوستون ، دوکلاف ویا دو دیوار نباید از ۶ متر یا ۴۰ برابر ضخامت آن دیوار بیشتر باشد . اتصال این دیوارها به ستون یا کلاف ، بصورت مفصلی اجرا میگردد.
ب) حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار نباید از یک سی ام کمتر باشد وحداکثر ارتفاع از تراز کف ۵/۳ متر است.
ج ) لبه قائم دیوار غیر سازه ای جداکننده نبایدآزاد باشد ، این لبه باید به یک تیغه دیگر ، یا یک دیوار عمود بر آن ، یاکلاف قائم ویا پروفیلی معادل یک ناودانی نمره ۶ با اتصال کافی تکیه داشته باشد.
د) کلیه دیوارهایAAC با ارتفاع بیشتر از ۱/۸ متر ، باید از نظر جانبی به سازه ساختمان مهار شوند . اتصال تیغه به سقف کاذب مجاز و لازم است. مهار جانبی مستقیما بطور مفصلی به سازه متصل شود. لبه افقی کلیه دیوارهای AAC که در تمام ارتفاع ادامه ندارد باید با کلاف فولادی یا پروفیل معادل یک ناودانی نمره ۶ به سازه ساختمان یا کلاف مقید شود . انتهای افقی و قائم کلیه دیوارهاAAC باید در محل سقف ، تیر وستون سازه ای به کمک مواد الاستیک به ضخامت ۵/۱ سانتی متر منفصل از سازه باشد.
نکته : در محل درز ساختمان، دیوار AAC با تسمه مخصوص مطابق تصاویر زیر باید اجرا می گردد.