مشخصات فنی بلوک AAC

مشخصات-فنی-بلوک-aac

1396-4-11 malmir RSS

مشخصات فنی بلوک AAC |تولید کننده بلوک هبلکس تهران بلوک aac

این محصول مطابق با استاندارد ۸۵۹۳ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تولید می شود

مشخصات فنی بلوک AAC

 

مشخصات فنی بلوک AAC

این نوع محصول مطابق با استاندارد ۸۵۹۳ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ساخته

می شود و استانداردهای مربوطه  ی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

۱-  استاندارد ملی ایران ۸۵۹۲ : ۱۳۸۵ بتن سبک – تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن

بتن هوادار اتوکلاو شده

۲-  استاندارد ملی ایران ۸۵۹۶ : ۱۳۸۵ بتن سبک – تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده

۳-  استاندارد ملی ایران ۹۱۵۹ : ۱۳۸۵ بتن سبک – تعیین درصد رطوبت بتن هوادار اتوکلاو شده

۴-  استاندارد ملی ایران ۸۵۹۴ : ۱۳۸۵ بتن سبک – تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاو شده

۱-۱ جرم حجمی خشک (چگالی- وزن مخصوص):

از بارز ترین خصوصیات بتن هوادار اتوکلاو شده ، جرم حجمی آن می باشد که بیشترخواص

فیزیکی بتن به آن بستگی دارد. جرم حجمی محصول تولیدی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر

متر مکعب است.

۱-۲ مقاومت فشاری:

استحکام  فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده بین ۲ تا ۷ مگا پاسکال می باشد که با نمونه های

مکعبی ۱۰ سانتیمتری اندازه گیری می گردد. با توجه به عمل آوری در اتوکلاو تحت فشار و

بخار، محصول در انتهای فرآیند به مقاومت نهایی خود می رسد و پس از آن نیازی به عمل آوری

مخصوصی نیست.

 

مشخصات فنی بلوک AAC

۱-۳ جمع شدگی ناشی از خشک شدن 

ناچیز بودن جمع شدگی ناشی از خشک شدن به خاطر فرآیند پخت در اتوکلاو در دمای حدود

۱۹۰ درجه و فشار ۱۲ بار به مدت ۱۲ ساعت است که منجربه انجام جمع شدگیهای کوتاه مدت

و بلند مدت بتن می شود. طی این فرآیند سیلیکات کلسیم هیدراته می شود و در نتیجه خواص

ثابت می ماند. یکی از فرق های عمده بین این محصول و بتن کفی در همین مورد است که از

نشست و جداشدن پلاستر و نازک کاری از بلوکها جلوگیری می نماید.

مشخصات فنی بلوک AAC

۱-۴ مدول ارتجاعی

مدول الاستیسیته بتن هوادار اتوکلاو شده بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مگا پاسکال می باشد. رابطۀ زیر

می تواند جهت تخمین به کار برده شود:

rDry : چگالی خشک محصول بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب
از نظر مقایسه مدول ارتجاعی بتن معمولی با مقاومت فشاری ۲۱ مگا پاسکال برابر است با:

۱-۵ مدول گسیختگی (مقاومت کششی در خمش)

مدول گسیختگی بتن  هوادار اتوکلاو شده عموما بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مقاومت فشاری آن است

و می تواند با رابطه زیر تخمین زده شود:

fAAC – مقاومت فشاری بتن گازی با نمونه مکعبی ۱۰ سانتیمتری

۱-۶ عایق بندی حرارتی

 

یکی از مزیت های مهم  استفاده از این محصول، هدایت حرارتی کم آن است که رابطه مستقیم با

جرم حجمی دارد. با افزایش وزن مخصوص هدایت حرارتی افزایش می یابد. جدول زیر مقادیر

هدایت حرارتی اندازه گیری شده بر اساس استاندارد انگلستان ( BS۸۷۴:Part۲ ) را نشان می دهد.

 

مشخصات فنی بلوک AAC

۱-۷ مقاومت در برابر آتش 

 

مقاومت در مقابل آتش بر مبنای تعداد ساعتی که عضو می تواند آتش استاندارد را تحمل کند،

عنوان می گردد و به آن درجه آتشپادی عضو گفته می شود. بتن هوادار اتوکلاو شده از عملکرد

مناسبی در برابر آتش برخوردار است. یکی از دلایل اصلی عملکرد مناسب در مواجهه با آتش،

مقاومت بالای محصول در برابر منتقل کردن حرارت است.
آب موجود در ساختار کریستالی این بتن  اثر مثبتی در انتقال حرارت دارد و همچنین بافت متخلخل 

آن ، امکان خروج بخار آب از بتن را ، بدون ایجاد صدمه و پکیدن سطح فراهم می آورد.
در مورد بلوک های AAC بر اساس آزمایشهای انجام شده در کشور انگلستان، دیوار غیر باربر به

ضخامت ۱۰ سانتیمتر دارای درجه آتشپادی ۴ ساعت و دیوار باربر با این ضخامت دارای درجه

آتشپادی ۲ ساعت دربرابر آتش استاندارد است.
به همین خاطر برای کانالهای انتقال حرارت نیز قابل استفاده است.

۱-۸ اصطکاک

ضریب اصطکاک بین بلوکهای هوادار اتوکلاو شده بدون ملات ۰/۷۵ است.

 

۱-۹ مقاومت اتکایی

مقاومت اتکایی بتن هوادار اتوکلاو شده برابر است با 

 A۱ – سطح بارگذاری شده (در تماس با تکیه گاه)
fAAC – مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده

۱-۱۰ مقاومت برشی

مقاومت برشی بتن هوادار اتوکلاو شده برابر است با 

مشخصات فنی بلوک AAC

۱-۱۱ جذب آب

درصد وزنی آب جذب شده نسبت به وزن نمونه خشک، طی زمان مشخص استغراق در

زیر آب ، را میزان جذب آب گویند. میزان جذب آب نمونه های بتن گازی تا ۷۰% است. در

بلوک تازه، درصد رطوبت ۳۰% است.
رطوبت بیش از ۳/۵ سانتیمتر در عمق نفوذ نمی کند و با کاهش رطوبت ، رطوبت بلوک

کاهش می یابد. در شرایط معمولی درصد رطوبت حدود ۵% است.
در صورت عدم استفاده از چسب های مخصوص اتصال بلوکهای AAC به یکدیگر ، می توان

از ملات ماسه بادی، سیمان به نسبت ۱:۵ با مقدار کمی آهک مرده برای جلوگیری از

جذب آب ملات استفاده کرد.

۱-۱۲ خزش

تغییر شکل عضو تحت اثر بار با گذشت زمان را خزش می گویند. در شرایط معمولی تحت بار

سرویس مقدار خزش بتن هوادار اتوکلاو شده مشابه بتن معمولی است.