تولیدات بتن سبک از پسمانده های هسته ای جهت کاهش تشعشعات

تولید-بتن-سبک-از-پسمانده-های-هسته-ای-برا

1396-6-19 malmir RSS

تولیدات بتن سبک از پسمانده های هسته ای جهت کاهش تشعشعات

بتن سبک

بتن سبک

محققان و پژوهشگران کشور ایرانی موفق شدند که از پسمانده های هسته ای بتن سبک به دست آورند.
با توجه به حرکت کشورهای جهان جهت دستیابی به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای جهت تولید انرژی مفید، پسمانده های هسته ای حاصل از فعالیت های هسته ای نیز افزایش و بیشتر شده است.
محققان و دانشمدان و پژوهشگران ایرانی تحقیقات خود را بر روی کاهش اثرات منفی پسمانده های هسته ای متمرکز کرده و موفق و پیروز شدند

با همکاری یکی از دانشگاه های صنعتی انگلستان بتن های سبک را از پسماند ه های هسته ای تولید بکنند.

کاربرد پسمانده های هسته ای در ساخت بتن خاص

گروه محققان ایرانی با کاربرد پسمانده های هسته ای در ساخت و تولید بتن خاص با مقاومت های مناسب فهمیدند ترکیبات هیدراتاسیون و دیگر  واکنش های شیمیایی بتن تا حدود و مقدار قابل توجهی از تشعشعات این نوع  مواد کم می کند و راه کار خیلی  مناسبی برای استفاده دوباره از پسمانده های هسته ای می باشد.

نتایج تحقیقات

نتایج تحقیقات و بررسی ها این را می رساند که این مطلب می تواند تشعشعات را تا حدود ۶۰ درصد کاهش دهد که برآیند

این تحقیق قادر است در ارتباط با کاهش خطر آفرینی پسماند ه های دیگر حاصل از فعالیت های شیمیایی مواد وغیره استفاده بشود.

کاربرد بتن سبک

کاربرد بتن سبک تولیدی از پسمانده های هسته ای را با در نظر گرفتن ویژگی های خاص آن در ساخت دیوارهای برثی و تیرهای فرعی در بخش های مختلف و متعدد سازه های عمرانی عنوان کرد.
با این حال با وجود محقق شدن همه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می توان امیدوار باشیم که محیط زیستی عاری از هر گونه آلودگی هسته ای را در کنار توسعه این صنایع داشته باشیم
این نوع بتن در کارگاه تخصصی اولین همایش زلزله و سبک سازی ساختمان و با حضور متخصصان ایرانی و خارجی تولید می شود.